COACH ASYSTUJĄCY RODZICA

 

Coach asystujący rodzica to nowatorska usługa, której celem jest sprostanie trudnościom i problemom, wynikającym z realiów współczesnego świata. Życie zawodowe rodziców staje się coraz bardziej absorbujące, pochłania mnóstwo czasu i energii. Podobnie nauka szkolna dzieci i młodzieży – jest coraz bardziej wymagająca i zajmuje wiele godzin tygodniowo. Wszystko to sprawia, że wiele zadań opiekuńczo – wychowawczych musi przejmować szkoła, co w praktyce oznacza nowe obowiązki i zadania dla nauczycieli. W konsekwencji rośnie ilość napięć na linii uczeń, rodzic i nauczyciel, a to, jak wiadomo, nie sprzyja rozwojowi potencjału młodego człowieka. Celem działań Coacha asystującego rodzica jest rozwiązanie tych problemów i mimo piętrzących się trudności udzielenie pomocy w stworzeniu optymalnych warunków dla rozwoju młodego pokolenia.

ZADANIA COACHA ASYSTUJĄCEGO:

 • Monitoring nauki szkolnej

- badam zarówno postępy jak i problemy na polu nauki szkolnej;

- prowadzę bieżące konsultacje i negocjacje z wychowawcą, nauczycielami.

 

 • Monitoring funkcjonowania szkolnego

- czuwam, by relacje nastolatka były dobre zarówno z uczniami jak i nauczycielami;

- w sytuacji zaistniałych problemów opracowuję z nastolatkiem strategię poprawy stanu rzeczy, budujemy potrzebne kompetencje społeczne lub -jeśli to będzie konieczne - monitoruję działania szkoły w tym zakresie.

 • Motywacja do nauki

- działania w tym zakresie skupiają się na budowaniu świadomości, wartości uczenia się
i nauki.

 • Pomoc w procesie uczenia

- działania w tym zakresie skupiają się na wyeliminowaniu największych błędów w procesie uczenia się.

 • Pomoc w optymalnym funkcjonowaniu szkolnym i osobistym

W tym obszarze działania skupiają się na harmonijnym i skutecznym funkcjonowaniu na różnych płaszczyznach życia i między innymi obejmują:

- efektywne zarządzanie czasem;

- efektywne zarzadzanie energią;

- efektywne mierzenie się z sytuacji stresogennymi a także niwelowanie negatywnych skutków stresu;

- bieżące badanie potrzeb i szukanie sposobów na ich realizację;

- budowanie kompetencji przydatnych do optymalnego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym oraz rodzinnym.

​​​​​​​​​​

JAK TO FUNKCJONUJE W PRAKTYCE?

 

 • Bieżąca współpraca ze szkołą według aktualnych potrzeb ucznia
  (w ramach pełnomocnictwa). W zakres działań wchodzą:

      - telefoniczne, mailowe lub osobiste spotkania z kadrą szkoły;

      - konsultacje lub negocjacje z wychowawcą i nauczycielami;

      - zastępstwo na wywiadówkach.

 • Cotygodniowa sesja profesjonalnego coachingu z uczniem.

 • Jeden ustny raport o bieżących postępach i trudnościach dziecka lub sesja coachingu dla rodzica (według potrzeb).

 • Wszelkie dodatkowe działania uzgodnione z rodzicami.

 

KOMPETENCJE COACHA ASYSTUJĄCEGO:

 • 10 lat doświadczenia nauczycielskiego

       - szkoła prywatna, publiczna, młodzieżowy ośrodek socjoterapeutyczny;

 • 3 lata doświadczenia jako coach uczniów, studentów i rodziców;

 • 2 lata na stanowisku negocjatora z tzw. klientem trudnym.

 

KIM COACH ASYSTUJĄCY NIE JEST?

 

 • Nie jest policjantem

     - nie kontroluję dziecka tylko je wspieram.

 • Nie jest żołnierzem

     - nie walczę z nauczycielami tylko wspólnie z nimi wypracowuję najlepszą strategię dla ucznia.

 

 • Nie jest korepetytorem

     - pomagam w procesie uczenia, nie przekazuję i nie utrwalam konkretnych treści kształcenia.

 

 • Nie jest zmiennikiem

     - nie robię wszystkiego za ucznia, lecz wspólnie z nim pracuję nad najlepszym rozwiązaniem  zaistniałych problemów.

 

Profesjonalny coach, nie jest tutorem, nauczycielem ani doradcą, jego praca polega na wydobywaniu z ucznia jego własnego potencjału i pracy na nim. Młody człowiek staje się świadomym użytkownikiem swych kompetencji. Jeżeli ich nie posiada, to na sesjach coachingowych je buduje.Wszelkie formy doradztwa pojawiają się dopiero po sesji zasadniczej i tylko na wyraźną prośbę ucznia. Dzięki temu młody człowiek uczy się poznawać siebie i świadomie pracować nad swoim rozwojem.

 

JAK TO DZIAŁA?

Spotykam się z rodzicami ucznia, którzy określają zakres działań wobec ich dziecka. Następnie, jeśli zakres działań będzie tego wymagał, podpisują pełnomocnictwo, co upoważnia mnie do podejmowania działań w ich imieniu. Następnie w wybranym terminie przeprowadzam sesję indywidualną dla ucznia/uczennicy. Jej celem jest zapoznanie się z potrzebami dziecka tak, by również ono mogło rozeznać się w coachingowej formie pracy (prawdopodobnie nigdy nie pracowało z nikim w tej formie, stąd potrzeba prezentacji).

 

Będąc doświadczonym nauczycielem, znam bardzo dobrze realia polskiej szkoły, wiem, jak rozmawiać
z nauczycielami i jak owoce dialogu przekładać na efektywną pracę z młodym człowiekiem.

CENA PEŁNEJ USŁUGI ZA JEDEN MIESIĄC

2000ZŁ